Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

Qarabağ salnamələri

XIX әсрдә вә XX әсрин әввәлләриндә үмумән Гарабағ, Хусусән Гарабағ ханлыгы һаггында Мирзә Адыкөзәл бәј, Мир-: " зә Ҹамал,' Мир"Меһди' Хәзан