Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

AŞIQ ƏLƏSGƏRİN SÖZ ÜMMANI

Kitab Aşıq Ələsgərin şeir dilinə, fərdi üslubunun başlıca atributlarının şərhinə həsr olunmuşdur. Onun poeziya dilinin, bədii üslubunun ən mühüm tərəflərinə, poetik forma sistemində müxtəlif dil vahidlərinin obrazlılıq

ELİN ŞİRUYƏSİ, SÖZÜN SƏRRAFI

Geniş yaradıcılıq yolu keçmiş, görkəmli söz ustadı Sərraf Şiruyənin yaradıcılığı haqqında zamanzaman ədəbi tənqidçilər, şairlər, yazıçılar, elm adamları mətbuatda öz fikirlərini bildirmiş, rəy və mülahizələrini i

Azərbaycan xalq bayramı-Novruz

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinintamtma layihəsi çərçivəsində Azərbaycan xalqınm milli bayramıhaqqında bilgiləri əks etdirir.İnanınq ki, dəyərli fotolarvə rəsm əsərləri, dolğun məlumatlarvə fo

Yeni kitablar

Əliyev, Vəli. Naxçıvanın qədim qala şəhərləri / V. Əliyev, R. Bağırov ; elmi red. İ. Babayev. - Bakı  :  Elm, 2012. - 192 s.  Əsərdə qədim Naxçıvanın e.ə. III minilliyinin sonu və II minillik tarixinin

Yeni kitablar

Tusi, Nəsirəddin. Tozlu lövhənin köməyi ilə hesab toplusu / N. Tusi ; ərəb dilindən tərc.: Ə. Əmirəhmədov, E. M. Məmmədov ; elmi red. Ə. Babayev. - Bakı : Nafta-Press, 2008. - 165 s. Əsərdə onluq və altmışlıq say sisteml